ECTS

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ

 

Сигнатура и анотация на дисциплините Използвани съкращения:

ФХСИ Факултет по химично и системно инженерство

от степен Бакалавър ФХТ Факултет по химични технологии

ФММ Факултет по металургия и материалознание

АИТ Автоматика и информационни технологии

ИМ Индустриален мениджмънт

БТ Биотехнологии

___________________________________________________________________________________________________________________________

КОД НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТИ СПЕЦИАЛНОСТ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b036

Електрически измервания

5

Автоматика и информационни технологии

b050

Числени методи

3

Всички специалности на ФХСИ

b050

Числени методи

2

Всички специалности на ФХТ

b052

Математика I част

9

Всички специалности на ФХСИ, ФХТ и ФММ

b052

Математика I част

6

Химично инженерство (с преподаване на немски език)

b053

Математика II част

6

Всички специалности на ФХСИ, ФХТ и ФММ

b053

Математика II част

10

Химично инженерство (с преподаване на немски език)

b054

Математика III част

5

Химично инженерство (с преподаване на немски език)

b066

Инженерна психология и ергономия

3

Всички специалности без Инженерна екология и опазване на околната среда и специалностите, които се изучават на чужд език)

b116

Технология на парфюмерийно-козметичните средства

3

Фин органичен синтез

b119

Синтетични и полусинтетични лекарствени средства

7

Фин органичен синтез

b125

Технология на нефта и газа

10

Органични химични технологии

b127

Технология на твърдите горива (с курсов проект)

10

Органични химични технологии

b148

Английски език

2

Всички специалности

b150

Производство на смазочни материали

3

Органични химични технологии

b151

Химия на природните горива

6

Органични химични технологии

b152

Химотология

5

Органични химични технологии

b153

Руски език

2

Bсички специалности

b166

Eлектроника

5

Автоматика и информационни технологии

b172

Машинознание (с проект)

7

Металургия

b172

Машинознание (с проект)

5

Материалознание

b174

Естествени полимерни материали на животинска основа

 

Полимерни материали

b177

Философия

3

Всички специалности

b215

Технология на изделия от кожи

8

Технологичен дизайн на текстила и кожите

b221

Машини и апарати за производство и преработка на влакна и текстилни материали I част

3

Технологичен дизайн на текстила и кожите

b221

Машини и апарати за производство и преработка на влакна и текстилни материали II част

3

Технологичен дизайн на текстила и кожите

b225

Производство на присадки

3

Природни и алтернативни горива

b227

Материалознание

3

Химично инженерство (с преподаване на немски език) 

b260

Цифрова техника

 

Автоматика и информационни технологии

b324

Взривни вещества

3

Фин органичен синтез

b344

Техническа механика

5

АИТ, ИМ, БТ

b396

Електротехника и електроника

3

Химично инженерство с преподаване на немски език

b411

Физика на полупроводниците

5

Материалознание

b412

Физика І-ва част

5

Всички специалности

b412

Физика І-ва част

4

Химично инженерство с преподаване на немски език

b413

Физика ІІ-ра част

5

Всички специалности

b413

Физика ІІ-ра част

5

Химично инженерство с преподаване на немски език

b417

Обща физика и физика на твърдото тяло

5

Mатериалознание, Mеталургия

b490

Приложни реакции в органичния синтез

5

Фин органичен синтез

b504

Синтетични органични продукти и добавки

5

Фин органичен синтез

b506

Микросинтез

2

Фин органичен синтез

b507

Технология на органичния синтез І част

8

Фин органичен синтез

b508

Технология на органичния синтез ІІ част

3

Фин органичен синтез

b521

Влакнообразуващи полимери

9

Технологичен дизайн на текстила и кожите

b523

Структура и свойства на текстилните материали

5

Технологичен дизайн на текстила и кожите

b524

Багрила и текстилни спомагателни средства

5

Технологичен дизайн на текстила и кожите

b526

Методи за анализ на влакнообразуващи полимери и влакна

3

Технологичен дизайн на текстила и кожите

b547

Биотехнологии в текстила

5

Технологичен дизайн на текстила и кожите

b549

Технология на химичните влакна

7

Технологичен дизайн на текстила и кожите

b566

Естествени и синтетични ВМС в кожарското и обувно производство   І част

6

Технологичен дизайн на текстила и кожите

b567

Естествени и синтетични ВМС в кожарското и обувно производство   ІI част

6

Технологичен дизайн на текстила и кожите

b569

Материали за обувното и кожарско производство

7

Технологичен дизайн на текстила и кожите

b570

Технология на кожите І част

6

Технологичен дизайн на текстила и кожите

b571

Технология на кожите IІ част

8

Технологичен дизайн на текстила и кожите

b585

Биологично активни вещества

6

Фин органичен синтез

b642

Анализ и контрол на органични продукти

5

Фин органичен синтез

b660

Повърхностноактивни и ароматни продукти

5

Фин органичен синтез

b666

Текстилни материали с техническо предназначение

2

Технологичен дизайн на текстила и кожите

b695

Текстилна химия  - Iчаст

7

Технологичен дизайн на текстила и кожите

b696

Текстилна химия- II  част

8

Технологичен дизайн на текстила и кожите

b710

Цветни и флуоресцентни органични продукти

5

Фин органичен синтез

b724

Моделиране и конструиране на изделия от кожи

7

Технологичен дизайн на текстила и кожите

b728

Лепене и лепила

3

Технологичен дизайн на текстила и кожите

b776

Числени методи

5

Химично инженерство (с преподаване на немски език)

b795

Техническа Механика 1

4

Химично инженерство (с преподаване на немски език)

b796

Техническа Механика 2

4

Химично инженерство (с преподаване на немски език)

b806

Електротехника I част

6

Автоматика и информационни технологии

b807

Електротехника II част

4

Автоматика и информационни технологии

b847

Техническа Механика 3

4

Химично инженерство (с преподаване на немски език)

b903

Курсов проект

1

Природни и алтернативни горива

b953

Химия на горенето и екология

4

Природни и алтернативни горива

b956

Технологични изчисления

6

Природни и алтернативни горива

b960

Коксохимично производство

3

Органични химични технологии

b965

Нефтохимичен синтез

4

Природни и алтернативни горива

b966

Транспорт и съхранение на нефтопродукти

3

Природни и алтернативни горива

b972

Ориентирани полимерни материали

6

Материалознание