Начало::Месечни стипендии::Участия в конференции::Публикационна дейност::Публичност:: Контакт

Списък на участниците:: Прогрес:: Друга информация

 

По тази дейност се осъществява финансово подпомагане на докторантите с допълнителна месечна стипендия от 120 лв. Стипендията се привежда заедно с държавната стипендия за редовните докторанти. Задочните докторанти и докторантите на свободна докторантура е необходимо да си отворят (ако нямат такава) разплащателна сметка в Банка ДСК. Изплащането на стипендията е обвързано с изпълнението на индивидуалните планове на участниците.

 

Информация за кандидатстване

 

Това място е функционално свързано със сайта на проект BG051PО001-3.3.06-0014 и е неразделна негова част. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Химикотехнологичен и металургичен университет носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката.

Този сайт е проектиран с Ewisoft Website Builder и се поддържа от координатора на дейността.