Начало::Месечни стипендии::Участия в конференции::Публикационна дейност::Публичност:: Контакт

Правила за участие:: Прогрес:: Друга информация:: Доставени статии

По тази дейност се предвижда финансиране на превод на текст и такса публикуване за чуждестранни и български списания. Финансирането е обвързано с изпълнението на индивидуалните планове на участниците.

 

Това място е функционално свързано със сайта на проект BG051PО001-3.3.06-0014 и е неразделна негова част. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Химикотехнологичен и металургичен университет носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката.

Последна актуализация на 14 октомври 2013 г.

Този сайт е проектиран с Ewisoft Website Builder и се поддържа от координатора на дейността.