Начало::Месечни стипендии::Участия в конференции::Публикационна дейност::Публичност:: Контакт

Пресконференции:: Информационни табла и табели:: Друга информация

На това място може да намерите информация относно изпълнениението на дейностите за информиране и публичност и на единните стандарти при визуализацията на подкрепата от ЕСФ и ОП РЧР.

 

Това място е функционално свързано със сайта на проект BG051PО001-3.3.06-0014 и е неразделна негова част. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Химикотехнологичен и металургичен университет носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката.

Този сайт е проектиран с Ewisoft Website Builder и се поддържа от координатора на дейността.